Vertimo paslaugos Apie mus UŽSAKYTI Specializacija Esminė informacija Karjera CV Kontaktai

Komerciniai pagrindai ir sąlygos


1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios sutarties sąlygos (toliau – „Taisyklės“) turi būti laikomos norminiame UAB Baltic Translations dokumente, registracijos Nr. 40103457302, juridinis adresas: A. Deglava 61/1-57, LV-1035, Ryga, (toliau – „Rangovas“), o klientas / partneris (toliau – „Klientas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o atskirai – „Šalis“, kurie nustato teises, pareigas ir bendradarbiavimo principus tarp Šalių.

1.2. Sąlygos yra skelbiamos Rangovo interneto svetainėje www.baltic-translations.lt, kurioje Klientas gali susipažinti su taisyklėmis.

1.3. Sąlygos yra neatsiejama bet kokio sandorio tarp Kliento ir Rangovo dalis, ir yra privaloma Šalims.

1.4. Susitarimai tarp Kliento ir Rangovo turi būti raštiški, įskaitant susitarimus, atsiųstus elektroniniu būdu (toliau – „Užsakymo formos“).

2. Sąlygos

Sąlygos – tai tokių paslaugų, kurios yra verslo veikla rangovui, ypač vertimo ir vertimo žodžiu paslaugų, nuostatos, užsakymo formoje nustatytų sąlygų ir terminų laikymasis.    
3. Vertimai raštu

3.1. Bendrosios nuostatos

3.1.1. Rangovas įsipareigoja laikytis būtinų kalbų nutarties termino ir privalo pristatyti jį  klientui, kaip buvo sutarta pagal šiame reglamente  nustatytas sąlygas.

3.1.2. Klientas įsipareigoja priimti  ir sumokėti kainą, kuri buvo sutarta, už gautą užsakymą pagal šiame reglamente  nustatytas sąlygas.

3.2. Užsakymo terminai

3.2.1. Klientas sutinka su užsakyme parašytais terminais ir nuostatomis, kurios pateiktos užsakymo blanke.

3.2.2. Klientas ar jo įgaliotas atstovas įpareigojamas patvirtinti telefonu ar elektroniniu būdu (įskaitant elektroninį paštą), kad užsakymas buvo gautas, pripažįstant, kad jis buvo gautas laiku. 

3.2.3. Jei klientas neįvykdo sąlygose nustatytų įsipareigojimų

3.2.2. Klientui nepranešus apie gautą užsakymą telefonu ar internetu (įskaitant elektroninų paštą) per 24 valandas nuo užsakymo gavimo, rangovas daro prielaidą, kad klientas neturi jokių priekaištų dėl terminų ar išdėstymo. Šiuo atveju klientas neturi teisės į jokius priekaištus dėl užsakymo gavimo datos.

3.2.4. Neturi būti laikoma, kad neatlikta iki duoto galutinio termino, jeigu rangovas pakartotinai – po kliento pranešimo – siunčia raštą ir įrodo, kad jis jau buvo išsiųstas laikantis visų nustatytų, užsakymo formoje nurodytų, susitarimų.

3.2.5. Jei rangovas neįvykdo darbo iki sutartyje numatyto termino be pateisinamos priežasties, šalys gali susitarti dėl ne mažesnės kaip 10 % nuolaidos. Nuolaidos dydis priklauso nuo užlaikymo laikotarpio.

3.2.6. Jei įvykdytas užsakymas negali būti pristatyas klientui kaip anksčiau buvo sutarta, rangovas turi pasirinkti kitą pristatymo būdą, išlaidos bus įskaičiuotos į kliento sąskaitą, o rangovas privalo iš anksto pranešti apie siuntimo būdą.

3.2.7. Jei klientas pareiškia pretenzijas per penkias darbo dienas po užsakymo pristatymo ir atsisakymo priimti atliktą užsakymą be jokios pateisinamos priežasties, užsakymo pristatymas yra laikomas įvykdytu, o rangovas turi teisę išrašyti sąskaitą faktūrą, kurią klientas privalo apmokėti.

3.3. Šalių teisės ir pareigos

3.3.1. Užsakius paslaugas, klientas privalo pranešti rangovui (elektroniniu paštu arba užpildyti užsakymo formą) dėl:

3.3.1.1. bet kokių stiliaus ypatumų, susijusių su užsakymu, pavyzdžiui, galutinį užsakymo panaudojimą, nusakant, ar užsakymas bus spausdinamas, naudojamas reklamos ir / arba viešųjų ryšių tikslais, skelbiamas internete, prašymų dėl teksto išdėstymo, teksto formato ir t. t.;

3.3.1.2. ir suteikti rangovui visą informaciją, būtiną pateikiant tikslų ir tinkamą užsakymą, pavyzdžiui: specifinę terminologiją, paaiškinimus apie santrumpas, kurios naudojamos originalo kalba, pateikti kitą naudingą medžiagą arba paskirti asmenį, kuris būtų atsakingas už konsultacijas dėl dokumento, kuris turi būti išverstas – jo ypatybes, niuansus ir t. t.

3.3.2. Jeigu klientas nevykdo susitarimo, pateikto  3.3.1. punkte, rangovas negali garantuoti vertimo ir visų pateiktų kliento prašymų ( subjektyvus terminologijos pasirinkimas, teksto interpretacija ) arba galutinio teksto panaudojimo įvykdymo, todėl neatsako už trūkumus, netikslumus ir klaidas. Nusiskundimai nebus peržiūrimi.

3.3.3. Klientas privalo pranešti rangovui apie visas sąlygas, kurios gali daryti įtaką kliento galimybei apmokėti sąskaitą faktūrą už suteiktą paslaugą.

3.3.4. Rangovas negali būti atsakingas už galimas pasekmes, kurios yra susijusios su autorių teisių pažeidimu.

3.3.5. Rangovas neatskleidžia jokios informacijos, susijusios su užsakymo tema, ir saugo visus įrašus, gautus iš kliento, ypač konfidencialią informaciją.

3.3.6. Rangovas turės atliktų darbų autorines teises.

3.4. Skundai

3.4.1. Užsakymas laikomas neatitinkančiu reikalavimų, jeigu nebuvo laikomasi nuostatose nustatytų sąlygų,  gramatikos, stilistikos ir semantikos reikalavimų.

3.4.2. Jeigu tokių neatitikimų, aprašytų 3.4.1. neaptikta, laikoma, kad užsakymas yra tinkamai įvykdytas pagal kliento reikalavimus.

3.4.3.Skundai turi būti pateikiami raštu (įskaitant elektroninį paštą). Skundas turi būti pagrįstas, nurodant neatitikimo tipą, jei įmanoma, jų skaičių.

3.4.4. Skundai dėl paslaugų neatitikimo turi būti  pateikti:

3.4.4.1. jei klientas yra juridinis asmuo (komercinis vertimas), nedelsiant ir ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo rangovo paslaugų gavimo;

3.4.4.2. jei klientas yra fizinis asmuo, pagal procedūrą ir per norminių aktų nustatytą terminą, nepaisant produkto ar paslaugų, neatitinkančių sutarties nuostatų, laikantis vartotojų apsaugos įstatymo;

3.4.5. Pateikti skundai, neatitinkantys punktų 3.4.4.1. ir 3.4.4.2., nebus peržiūrimi.

3.4.6. Jei rangovas pripažįsta kliento skundą pagrįstu, rangovas atliks būtiną užsakymo peržiūrą. Šiuo atveju klientas turi teisę gauti nuolaidą iki 10 % nuo užsakymo kainos. 

3.4.7. Jei rangovas pripažįsta kliento skundą pagrįstu, kuris nėra grindžiamas trūkumu, aprašytu punkte 3.4.1., arba jei klientas atsisako pakartotinės rangovo peržiūros, klientas privalo gauti atitinkamą užsakymo nuolaidą. Tuo atveju, kai tarp šalių kyla ginčas dėl kliento pateikto skundo, ginčas sprendžiamas neteisminės procedūros metu, dalyvaujant kompetentingam ir nepriklausomam ekspertui. Ekspertas turi būti pasirenkamas iš prisiekusiųjų vertėjų sąrašo, sudaryto notaro, sutinkant abiem šalims. Nuolaidos dydis turi būti pagrįstas nepriklausomo eksperto nuomonės arba priklauso nuo šalių susitarimo.

3.4.8. Rangovas atsako už nuostolius, patirtus dėl punkte 3.4.1. aprašytų sąlygų nesilaikymo. Nuostoliai gali būti kompensuojami iš užsakymo kainos. Kitais atvejais nuostoliai atlyginami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Vertimas žodžiu

4.1. Bendrosios nuostatos

4.1.1. Rangovas privalo suteikti paslaugą reikalinga kalba, laiku ir sutartoje vietoje.

4.1.2. Klientas privalo sutikti su užsakyme nustatyta tvarka ir sumokėti sutartyje nurodytą sutartą sumą.

4.1.3. Rangovo vertėjas privalo suteikti vertimo paslaugą.

4.2. Vertimo žodžiu terminai

4.2.1. Klientas privalo priimti vertimą sutartu laiku ir pagal užsakyme nustatytą tvarką.

4.2.2. Jei vertimo žodžiu paslauga buvo suteikta užsakyme nustatytu laiku ir tvarka, o klientas neturi nusiskundimų, užsakovas arba jo įgaliotas asmuo privalo nedelsdamas ( ta pačią dieną ) užpildyti vertimo žodžiu veiklos protokolą, patvirtinantį, kad vertimo paslauga buvo reikiamos kokybės ir suteikta laiku.

4.2.3. Jeigu klientas atsisako abiejų šalių sutarto vertimo žodžiu be pateisinamų priežasčių, o dėl užsakymo atlikimo nėra jokių skundų, užsakymas yra laikomas atliktu, o rangovas turi teisę išrašyti sąskaitą faktūrą, kurią klientas privalo apmokėti.

4.3. Šalių teisės  ir pareigos

4.3.1. Klientas privalo:

4.3.1.1. informuoti rangovą apie vertimo tikslą, taip pat

4.3.1.2. ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki tos dienos, kai paslaugos bus teikiamos, pateikti rangovui visus dokumentus, informaciją ir / arba papildomą medžiagą, reikalingą siekiant užtikrinti tinkamą ir tikslią paslaugą, pavyzdžiui: terminologiją, originalo kalboje naudojamas santrumpas, protokolus / sprendimus iš ankstesnių susitikimų, ataskaitas, pristatymus ar kitą medžiagą ir informuoti apie specifines savybes, niuansus ir kt., kad tekstas būtų išverstas. 

4.3.2. Jei klientas nevykdo punkte 4.3.1. nurodytų sąlygų, rangovas negarantuoja, kad paslauga atitiks visus kliento reikalavimus ( t. y. subjektyvus terminologijos pasirinkimas, teksto interpretacija ) arba galutinį teksto vartojimo tikslą, taip  rangovas negali būti atsakingas už trūkumus, netikslumus ( t. y. netikslius vertimo terminus ir kt. ), klaidas, ir siunčiami skundai nebus peržiūrimi. 

4.3.3. Klientas privalo pranešti apie sąlygas, kurios gali turėti įtakos kliento gebėjimui apmokėti saskaitą už suteiktas paslaugas.

4.3.4. Rangovas negali būti atsakingas už galimas pasekmes, susijusias su autorinių teisių pažeidimu.

4.3.5. Rangovas negali viešinti jokios informacijos, susijusios su suteikta vertimo paslauga.

4.3.6. Klientas neturi teisės reikalauti paslaugų iš vertėjo, kurios nėra nurodytos užsakymo formoje, pavyzdžiui: vertimo raštu, versti ilgiau nei sutarta, gido paslaugų ir t. t.

4.3.7. Klientas privalo sumokėti už visas sutartas vertėjo darbo valandas, įskaitant tuos atvejus, kai klientas vertimo paslauga naudojosi trumpiau nei sutarta.

4.3.8. Klientas privalo suteikti visas darbui reikalingas sąlygas, įskaitant ir techninę įrangą, jeigu ji nebuvo užsakyta iš rangovo.

4.3.9. Rangovas turi autorines teises į atliktus darbus.

4.4. Transporto, apgyvendinimo ir maisto išlaidos

4.4.1. Klientas privalo aprūpinti vertėją transportu iš konkrečios vietos į vietą, kur vyks vertimas.

4.4.2. Tuo atveju, kai vertėjas naudojasi privačiu transportu, viešuoju transportu, taksi ir kt., klientas privalo padengti visas kelionės išlaidas pagal tarpusavio susitarimą su rangovu.

4.4.3. Klientas privalo apgyvendinti vertėją (patogus, askiras kambarys).

4.4.4. Klientas privalo suteikti vertėjui pietų pertrauką ir pertraukas, trunkančias mažiausiai 30 minučių, bent kas keturias darbo valandas.

4.4.5. Vertėjo darbo diena yra 8 ( aštuonios ) valandos, įskaitant visas pertraukas, jei darbo diena ilgesnė, viršvalandžiai apmokami tokia kaina, kokią sutaria abi šalys.

4.4.6. Klientas turi teisę gauti kompensaciją, jei vertėjas vėluoja.

4.5. Skundai

4.5.1.  Vertimas yra laikomas neteisingu, jeigu dėl rangovo kaltės nebuvo laikomasi užsakymo formoje nurodytų sąlygų.

4.5.2. Skundai turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį paštą). Skunde turi būti apibūdintas defekto tipas, taip pat pateikta kiek įmanoma daugiau įrodymų.

4.5.3. Skundai dėl reikalavimų, neatitinkančių paslaugų, pateikiami:

4.5.3.1. jei klientas yra juridinis asmuo (komercinis vertimas), iš karto, kai suteikiama paslauga, bet ne vėliau kaip iki pasirašant priėmimo protokolą. Jei klientas nesugeba pasirašyti protokolo iškart po suteiktos paslaugos ir pateikti pagrįstus skundus raštu, kitą dieną protokolas yra laikomas pasirašytu;

 4.5.3.2. jei klientas yra fizinis asmuo, pagal norminių aktų nustatytą procedūrą ir terminą, susijusį su produkto ar paslaugos, neatitinkačios susitarimo nuostatų, laikantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo.

4.5.4. Pateikti skundai, kurie neatitiks punktų 4.5.3.1. ir 4.5.3.2., nebus peržiūrimi.

4.5.5. Klientas turi teisę reikalauti nuolaidos, jei rangovas pripažįsta kliento skundą pagrįstu, ir kuris nėra grindžiamas trūkumu, aprašytu punkte 4.5.1. Nuolaidos suma nustatoma nepriklausomo eksperto arba abipusiu šalių susitarimu.

4.5.6. Kilus ginčui tarp šalių dėl skundo, kuris buvo pateiktas per reikiamą laikotarpį, abi šalys privalo spręsti ginčą neteisminio proceso metu su kompetentingų ir nepriklausomų ekspertų pagalba. Ekspertas turi būti pasirinktas iš prisiekusiųjų vertėjų sąrašo, dalyvaujant notarui, abipusiu šalių sutarimu.

4.5.7. Rangovas atsako už nuostolius, patirtus dėl rangovo kaltės, pagal punkte 4.5.1. nurodytą sąlygą. Nuostoliai gali būti atlyginami iš užsakymui skirtos sumos. Kitais atvejais nuostoliai atlyginami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

5. Užsakymo kaina

5.1. Užsakymo kaina yra nustatoma remiantis esamu rangovo kainų sąrašu  ir kainos nustatymo sistema.

5.2.  Jei apytikslė kaina yra grindžiama apytiksliu vienetų skaičiumi, tai faktinė kaina yra grindžiama tiksliu vienetų skaičiumi (norima kalba) ir yra nustatoma pabaigus vertimą.

5.3. Visos kainos, esančios kainyne, pateikiamos eurais (EUR), įskaitant pridėtinės vertės mokestį (PVM). Tuo atveju, kai kainos yra keičiamos užsakymo atlikimo laikotarpiu dėl įvairių priežasčių, rangovas privalo pranešti užsakovui apie pakitimus mažiausiai prieš vieną kalendorinį mėnesį.

5.4. Rangovas turi teisę suteikti nuolaidą visam užsakymui. Nuolaidos dydis priklauso nuo užsakymo apimties.

5.5. Priklausomai nuo užsakymo (teksto) sudėtingumo, rangovas turi teisę taikyti papildomą mokestį iki 30 % užsakymo kainos.

6. Atsiskaitymo tvarka

6.1. Vykdytojas turi teisę pateikti sąskaitą už suteiktas paslaugas iš karto jas atlikus, remiantis užsakymo formoje pateiktomis sąlygomis.

6.2. Klientas privalo apmokėti rangovo pateiktas sąskaitas už atliktą paslaugą, kurias turi apmokėti per nustatytą terminą.

6.3. Jeigu nėra atskiro rašytinio susitarimo, klientas privalo sumokėti pervedimu į rangovo sąskaitą per dešimt dienų po to, kai gauna saskaitą faktūrą, arba siųsti rangovui pagrįstas raštines pretenzijas.

6.4. Jei klientas nesugeba sumokėti laiku, privalo sumokėti baudą, kurios dydis atitinka 0,5 % užsakymo kainos už kiekvieną vėluojamą dieną.

6.5. Rangovas turi teisę paskirti trečiąją šalį kontroliuoti mokėjimus ir rinkti skolas iš klientų, klientai bus įpareigoti atlikti šiuos mokėjimus.

6.6. Mokėjimų vėlavimo atveju rangovas turi teisę sustabdyti vykdomus darbus.

6.7. Mokėjimų vėlavimo atveju iš kliento pervestų pinigų visų pirma bus sumokėtos baudos ir skolos, o likusi dalis sumokėta už atliktus darbus. Mokėjimo diena yra laiko diena , kai visa suma už atliktus darbus yra pervedama į rangovo sąskaitą.

6.8. Klientas privalo sumokėti rangovui  100 % pirmojo užsakymo kainos per nustatytą terminą.

6.9. Jei mokėjimų vėlavimo atveju rangovas klientui pateikia rašytinį pranešimą (įskaitant elektroninį paštą ), o klientas neatlieka mokėjimo praėjus trims darbo dienoms po pranešimo, rangovas turi teisę nutraukti darbus iš karto be jokio perspėjimo. 

6.10. Vykdytojas turi teisę išrašyti Užsakovui avansinę sąskaitą ir reikalauti apmokėti ją prieš pradėti vykdyt darbus, jei užsakymo suma viršija 200,00 (du šimtai) EUR.

7. Atsakomybė

7.1. Šalys neatsako už įsipareigojimų nevykdymą, jeigu įsipareigojimai yra nevykdomi dėl nepaprastų aplinkybių, kurių nebuvo galima išvengti, jei nukentėjusiosi šalis (arba abi šalys) negalėjo numatyti, išvengti arba daryti įtaką aplinkybėms, todėl šalys nėra laikomos atsakingos.

7.2. Jeigu išverstas tekstas bus spausdinamas arba bet kokiu kitu būdu skelbiamas ar platinamas, užsakovas privalo pranešti apie tai rangovui. Tuo atveju jeigu klientas nepraneša rangovui, kad vertimą yra planuojama spausdinti, klientas neturi teisės pateikti skundą ar pareikalauti atlyginti patirtą žalą, patirtą dėl klaidų užsakyme.

7.3. Kai tarp šalių yra naudojamos ryšio priemonės, paslaugos tiekėjas neatsako už nuostolius, kurie buvo patirti naudojantis pašto paslaugomis, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis, techniniais prietaisais, kurių paslaugą rangovui teikia kitos įmonės.
 
7.4. Rangovas neatsako už vėlavimą pristatant užsakymą dėl: laiškų dingimo, perdavimo klaidų ar trūkumų dėl ryšių įrangos gedimo (įskaitant kompiuterinius virusus), skirtumo tarp laiko juostų, elektros energijos tiekimo trikdžių ar kitokių aplinkybių, kurios nepriklauso nuo rangovo.

 7.5. Visais atvejais rangovo atsakomybė neturi viršyti pinigų sumos, kurią klientas sumokėjo rangovui konkretaus užsakymo atveju.

8. Specialios nuostatos

8.1. Tuo atveju, jei užsakymas yra nutraukiamas kliento iniciatyva, klientas privalo sumokėti už darbą, kuris jau yra atliktas.

8.2. Klientas įsipareigoja nebandyti susisiekti su rangovo vertėju negavęs raštiško sutikimo.

8.3. Tuo atveju, jei klientas turi raštišką rangovo sutikimą susisiekti su vertėju, klientas privalo neatskleisti informacijos, susijusios su užsakymu.

8.4. Klientas privalo pranešti rangovui apie bet kokį naują susitarimą su vertėju. Jei klientas neįvykdo punktuose 8.2. ir / arba 8.3. numatytų sąlygų, jis privalo sumokėti rangovo nustatytą baudą.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Visi ginčai, nesutarimai ir reikalavimai tarp dviejų šalių, kylantys dėl sutarties pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo, yra sprendžiami derybų būdu, laikantis užsakymo sąlygų ir terminų. Jeigu šalims susitarti nepavyksta, visi ginčai turi būti sprendžiami laikantis Lietuvos Respublikos norminių aktų.

9.2. Terminų privalo laikytis abi šalys.

9.3. Klientas sutinka, kad rangovas naudotų jų asmeninius duomenis.

9.4. Rangovas turi parengti ir nustatyti bendradarbiavimo nuostatas, kainas, taisykles, taip pat paslaugų sąlygas. Jei sąlygos bus keičiamos konkretaus užsakymo metu, šalys laikys sąlygas įsigaliojusiomis nuo to momento, kai užsakymas bus priimtas.

9.5. Klientas turi teisę susipažinti su terminais ir sąlygomis, skelbiamais rangovo svetainėje www.baltic-translations.lt, bet kuriuo metu. Kliento prašymu šios nuostatos gali būti atspausdintos ir pridėtos prie užsakymo formos / sutarties.

9.6. Dėl kitų klausimų, kurie nėra paaiškinti sąlygose ir negali būti tarpusavio susitarimu, abi šalys privalo veikti pagal Lietuvos Respublikos norminius aktus.

9.7. Visi skyriai ir TMA nuorodos, naudojamos šiose taisyklėse ir nuostatose, yra tik patogumo tikslais ir neturi būti naudojami kaip vertimo reglamento sąlygos.


Patvirtinta  2013 m. lapkričio 4 d.

Užsakyti
Sekite mūsų naujienas

Dienoraštis
Baltic Translations © 2019  |  Tinklalapį sukūrė: Smartsoft
Tel.:(+370) 525 25 000
E-mail: info@baltic-translations.lt